تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - مطالب فروردین 1397

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
 انگیـزشـی:))
پنجشنبه 30 فروردین 1397 × 06:13 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/x32i_45533_18381789_221249065039688_2416300720434184192_n.jpg
Red Heartپنج شنبه ام را با نام زیبایت آغاز میکنم
بسم الله النور.....خدای عاشق یک صبح زیبای دیگر را با ترنم
دلنشین پرندگانت آغاز نمودمشکر ، برای یکروز زیبای دیگرشکر ، 
برای بوی خوش زندگیشکر و هزاران شکر، برای وجود ارزشمند
عزیزانمشکر، برای سلامتی جسم و جانشکر، برای رزق و روزی
حلال و بی نیازی....بارالها؛
چتر رحمتت را بر سر دوستانم همیشه بازنگه دار و بهترین 
تقدیرها را برایشان رقم بزن...sun.gif (53×48)
سـلام سـلام ســلامtraylersmiley2.gif (185×84)
عـزیـز دلـتـون نـور چشمـتـون اومــد❤
جیـگـرتـون درآد*_*
امـروز تقـریبـآ سـه چـهـآر سـآعـتی آنـلـآیـن بـودم عـرضـم 
بـه خـدمـتـتـون کـه سـه شـنـبه تــو مــدرســه روز ســلامـت بــود
 و سفــره ی ســلامــت!!cheesecakesmile1.gif (53×39)
بـسـی خــوش گــذشــت عـکـس گـرفـتـن و...cloversmileyc.gif (60×39)

واای کــه مـن چــقــد عــاشــق ایــن رفــقـامم کــه همـیـشه
 کنـارم هسـتـن عـاشـقـتـوونـمpillowtalk.gif (86×33)
مـرسـی کـه هسـتـین...hapydancsmil.gif (48×25)

والیـبـال هـم دو ســِت مــابــردیــم و یــه ســت تیــم مــقابــل ســت 
پَـنـجـم هــم ایــشـالا مــا میــبـریـم خـیـلی کیــف مـیـدع
 بــازی بـــا رفــقا مخـصـوصا کـه دو تیــم هـم زرنـگـه!!funa.gif (51×80)
خـانـوم علیـزاده بسـی کیــف میــکـنـه کـه نـگـو هــر کــی 
خــوب بــازی کـنـه طـرفـدار اونــهlaugh3.gif (28×24)
خـخـخـخـخـخlaugh3.gif (28×24)
یـه تــوپ بـسکـتـبـال دیـدیـم خیـلـی خـوشـگـل تــپل بــوود الـیـنـآ یــه 

ســرویــس زد دسـتشshakinghead.gif (30×18)

ســرخ شــد مـن:الیـنـآ بــده مـنـم سـرویــس بــزنـم ببـیـنـم
 سـبـکـه یـا سنـگـین!!smileybunny1.gif (61×48)
الیـنـا:هسـتـی اونـقـده سبـکـه بــیآ آدمـ کیـف میـکـنـه!!evilsmile.gif (19×18)
بـدجـنـس یـه سـرویـس زدم تـا آخــر بــازی میـنـالیــدم!!sorrowsmiley2.gif (44×30)

خـانـوم علیـزاده:تـوپ بسکـتـبال رو بـا تـوپ والیـبال
 اشـتـب گـرفـتن  یـا نوح خـودت کـمک کـن!!laugh2.gif (19×20)

مــا هـم از خـنـده رودـه بــر شــده بــودیــم رفـتـیـم بـا الیـنـا 
بـدمیـنـتـون بــازی کنـیـم yay.gif (36×36)
عــآلــی بــآزی میـکـردیــم خـانـوم عـلـیزاده:مـاشـآلآ مـاشـآلآclap.gif (28×37)
واای کـه چــقــد مـن عــآشــق ایــن خــانـومـم!!خیـلـی شـوخِbollywood1.gif (49×37)

زنـگـ قـبل ورزشـمـون  کـلاس چـهـآرم ورزش داشتـن مـنـو
 الیـنـآ و هـلـن و مـهـستـی نشـسـتـه بـودیـم زمیـن تـمـاشـاچـی!!
 یـهـو بـه الیـنـا گفـتـم کـاش تـوپ از خـانـوم علیـزاده مـی گرفـتیـم
 مـن سـرویـس تـمـریــن میـکـردم الیـنـا رفـت از
 خـانـوم تـوپ بگـیـره!!laugh3.gif (28×24)
الیـنـآ:خـانـوم یـه چـیـز بـگـم؟!hanghead.gif (22×24)
خـانـوم عـلـیـزاده:تـوپ نـداریــم!!washmachine.gif (25×43)
الیـنـا ورشـکـست بـرگشــت!!laugh3.gif (28×24)
خـواجـه زاده:مـا چــرا اینـطـوریـم؟زنـگـ کـلاس میـخـوره میـریـم

 بـیرون زنـگـ تـفـریح
میـخـوره میـایـیـم کـلاس واقـعـا بـچـم درسـت میـگـف!!weirdsmiley1.gif (28×31)

ایـنـم نسـکافـه هـامـون:
http://uupload.ir/files/8kao_1524068196140.jpg
اثر بنـده:
http://uupload.ir/files/uahy_quote_1523980255847.png
http://uupload.ir/files/cq9x_quote_1523981764805.png
میـگم روش بنـویسـم مـن شـر حـاسـد حـسـد یـا زوده؟laugh3.gif (28×24)

+هلـن جـآن بقیـه عـکـسا رو بعـدا میـذارم الـان نـتـم رو بــه مــرگـه!
!!الفاتـحــه!!
واای کـه مـن وقـتـی خـآنـوم کـوهـی رو دیـدم غـــشش کــردم!!hanghead.gif (22×24)

مـهـستـی:چـتـه؟
مــن:واای مـن عــاشـق ایـن خـانـومِ شـــدم!خــوشــگــلل!!JC_cupidgirl.gif (46×54)

مهـستـی:خـــااک تـو ســرت
هنـو عـکـس خـانـوم کـوهـی رو هـم تـو گـوشــیم دارم پنـج دقـه

 نـیگـا میـکـنـم یـه سـاعـت
قـربـون صـدقـه اش میـرم!!آیــآ مـن دیــوونه نـشـدم؟!babygirl.gif (14×21)

یـه آدمـ چـقدر مـیتـونـه دلـبر بـآشه ؟ 

اـین اصـلـی چـرا انقـدر نـآز و جـیگـره ؟

بیـگ زاده:هـسـتـی چــشـات سـگ داره هــاا nobrain2.gif (19×30)
مـن:ن چشام گربه دارهflirtysmile2.gif (41×27)
+تـوی صف واستاده بودیم معلما روصندلی نشسته بودن

 ماهم ایستاده!!

آیـدا:شیطونه میگه یکـی از صندلی خانوما خالیه برو
 اونجا بشین!laugh3.gif (28×24)

مـن:خـداایا...
نمـیشه این شیطون رو ببخشـی تـو کـه هـمـه رو میبخشـی
 از گناه اینـم بگـذر شکر خـورد ..غلـط کــرد واس مـا سجـده
 نـکرد لامصـب دس از سرمـون بـر نمیـداره کــه

بعضـی مـوقع یـه پیـشنـهاد هـایی میــده آدم نمیـتـونـه
 ردش کـنـه..laugh3.gif (28×24)
بـرگـشتـنـی هـم یـه مـآشیـن اومـد از کنـارمـون رد شــد هـمـگـی

 باهـم با اهنـگ گـفتـن:

حــااالــااا یک دو سه
چهار شیش هشت!!laugh3.gif (28×24)
یـه گـله پـسـر از مـدرسـه در اومـده بودن داشتـن مـاشیـن هـارو
 هـل میـدادن عیـن وحـشـیا داد میـزدن!!dunnof.gif (40×16)

مامانـم:خـوبـه بـچـه پـسـر نـدارم وگـرنـه حـال و روزمـون

 هـمـین بـودdunnof.gif (40×16)
مـن:laugh3.gif (28×24)
خـلاصـه خیـلی خـوش گـذشـــت ایـن هفـتـهLaie_22mini.gif (41×30)

+مـامـانـم دعـای جـدیـد یاد گرفـتـه:الهـی کامنـت نـذارن 
واست الهـی لایکات کم بشه الهـی وبـت هـک بـشه!!hanghead.gif (22×24)
+ﻣﺮﺩﯼ ﺗﺨﻢ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﯾﺶ 
ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻋﻘﺎﺏ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺷﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ
ﺳﭙﺲ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻓﺖ...ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﯾﺶ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ 
ﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎ !!laugh3.gif (28×24)
+چرا پایتخت تموم شد هــاان؟

تازه داشتم عاشق بهتاش میشدمااdeadthread.gif (101×33)

+میـزان نــظــر نشـانـه شخـصـیت شـمـاسـتchampis2.gif (57×76)

من از روز اول به تو تکیه کردم

یه وقتا شکست قلبمو گریه کردم

تو موندی کنارم که تنها نمونم

همینه که یک عمره بهت تکیه کردم

می‌بینی نفس هام به عشق تو میرن

من از هرچیزی غیر از عشق تو سیرم

به عشق توئه که تو سختی می‌خندم

نمی‌خوام به غیر از تو من دل ببندم

چقدر عاشقونه بهم خیره میشی

چقدر عاشقی و ازم تو سیر نمیشی

تمام وجودم به عشق تو زنده س

همه ذکر این دل تو هستی تا زنده س

بازم عاشقونه بهم خیره میشی

بازم عاشقی و ازم سیر نمیشی

تمام وجودم به عشق تو زنده س

همه ذکر این دل تو هستی تا زنده س


خدایا می‌بینی دلم بی تو هیچه

دوست دارمِ تو، توگوشم می‌پیچه
   

 :)
دوشنبه 27 فروردین 1397 × 01:13 ق.ظ    

http://uupload.ir/files/d4rw_93557_14650257_1662128254117243_6531920320743410830_n.jpg

هر شـب هر شب کابوس , هر شب هر شب , مثل پریشب , 

مثل دیشب دیشب چه خوابی دیدی نمیدونم داشتم dreamyeyesf.gif (28×48)

واسه یکی میخوندم رفت رفت و..

رفتی به یادت شبها خرابم , خرابم خرابم سخته بخوابم , dreamyeyesf.gif (28×48)

سخته بخوابم بی تو هر ثانیه مردم چوب سادگیمو

 خوردم آه من پشیمونم پشیمون از اینکه دل سپردم آهdreamyeyesf.gif (28×48)

رفیــق جــآنــم کجــایـی؟مـنـم بـا خـودت میـبـردی تبـریـز

 دیـگ بـی مـعـرفت!!مـنـم میـخـاستـم بـاهـات بــیاامcrysmiley1.gif (54×35)

[نــدا:ایـنـو بــاش!money1.gif (28×32)]

تـنـهـا چـرا؟حـالا چــرا؟crysmiley1.gif (54×35)

بی وفا، بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟crysmiley1.gif (54×35)

عراق ۸ سال جنگید تا اسیر گرفــت ما نجنگیــده

اسـیـرتیــم رفـیــــ❤ــق...

از لا بـه لای دفـتـر خـاطـراتــم نــامـتـو پـیــدا کــردم واای

کـه چـقـد دلـم بــرا خُـــل بـــازی هــات تــنگولیـده دلــم بــرا

 خـودت و خــودم تـنـگولیـده...crysmiley1.gif (54×35)

 شــمــارت از گـوشـیم پـریـده عذاب وجــدان گــرفتـمdreamyeyesf.gif (28×48)

ضربان قلبم رو هزارِ! :|dreamyeyesf.gif (28×48)

شــایــد الان داری ایــن پـسـتمـو میـخـونـی نـمـیـدونـم...dreamyeyesf.gif (28×48)

ولــی من وقت و بی وقت ، دم وقت ، اول وقت ، وسط وقت ،

 آخر وقت و خلاصه همه وقت به یادتم...l_daisy.gif (43×44)

منتظر یک سر تکان دادن،فکر،یا کـامـنـتت هســتـم

کمکت کنه ... اگاهت کنه ... واقعا برات دلسوز باشه حس

 هاتو باهاش شریک بشی و باهم مشورت بکنین...

ولـی یــه روز پـاشـه جـمـع کـنـه بــره..

رفــت...

ویـک ثـانـیه هـم پـیش خـودش فکـر نـکـرد

کـه چـه بـا ایـن دل لامـصـب پـیـرم کـرد

هعــی زندگی هم مـیگذرد....dreamyeyesf.gif (28×48)

پ.ن#:دورشــو ای حــس بــد نیـمـه شــب=___=

Red Circleزدم فریاد خدایا این چه رسمی ست؟!

رفیقان را جدا کردن هنر نیست رفیقان قلب انسانند

 خدایا بدون قلب چگونه میتوان زیست؟
   

 درس و درس و درس:)
چهارشنبه 22 فروردین 1397 × 11:54 ب.ظ    
.
پروردگار با وفا و جاودان ما
همواره با حضور ابدی ات کنارمان باش
همواره در کنار تو قدرتمندیم
همواره در کنار تو خوشبخت ترین و خوشحال ترینیم
از صمیم قلبم به تو اعتماد داریم و به تو مطمئنیم
از اعماق وجودمان خوشحالیم که تو همواره کنار مایی
همیشه عاشقت هستیم و همیشه عاشقمان بمان
خدای خوب ما ، پروردگار مهربانمان
امروز را نیز با نام مقدس تو آغاز میکنیم
امروز بهترین روزمان خواهد بود …
در این پنج شنبه خوب ، بسی حاجت ها داریم و ما میدانیم
 که از روی کرم به ما عطا خواهی کرد :
سلامتی برای خود و عزیزانمان و شفای بیماران ، شادی در
 تمام روز ، موفقیت در کارمان و حل مشکلمان
و عشق و مهربانی به همه …:)
بــنــده جــلوی تـلــویــزیــون نـشـســتم کـتــاب بــه دســـت بــا
 صــدای بلــنــد درس مـیــخــونـم کــه مـامـان چــیزی بـهـم نـگـه !!laugh3.gif (28×24)
مـامــان:بلــنــد شــو اتــاقــتــو تــمــیــز کــنnoisysmile.gif (127×101)
مــن:مــن شـنــبه امـتحــان دارم هیـچی هـم نخـونــدمhamwheelsmilf.gif (42×44)
مـن:یــک جــامــعه در چــه صــورت بــه هـــدف هــای خــود میــرســنـد؟
مـامـان:وقــتی یــه عــده پـاشــون رو بنــدازن رو پــاشـون بشـیـنن و 
یــه عــده دیگــه جـون بکــننوقتـی یــه عــده آمــاده خــور بــاشــن
 و کــارهــاشــون رو بــنــدازن گــردن
 ایــن و اون احــســاس مـسـئولیــت نــکنـن!idolsmileyf2.gif (98×52)
مـن:هــمه مــوسسات بــا یـکـدیـگـر هـمـاهـنـگ کــار کـنــنـد،هــر
 شخــص بــه نــوبـه خـود بــه وظایـفـش عـمــل کنــدexplanation.gif (100×62)
مـامـان:اره اینـا فقط تـو کتـاباسwhoopdedoo.gif (50×43)
مـن:اَه مـن ایـنـطـوری نـمـیـتونـم درس بخــونـماimoksmiley.gif (54×41)
مـامـان:وای چــه بــچه درس خــونــی!لابــد بــرا هـمــین نشــسـتــی
 پــای تـلـویزیون آرهـــ!money1.gif (28×32)
مــن:در چــه صــورتــی نـظـم و هـمـاهـنـگـی در جـامعـه صـورت میـگیرد؟
مـامـان:وقتـی جنـابعالـی دسـت بـه سیــاه و سفــید نمـیـزنـی 
و هــر وقت مـیـاین خـونههـمـه چـی مهیاست،
چـی میـفهـمی جـون کنـدن یعـنـی چـی؟!idolsmileyf2.gif (98×52)
پ.ن#:
30صفـحـه تســــــت زدم 3تـا کـتـاب خـونـدم:guntootsmiley.gif (67×57)
1_قـاریـشـمـیش
2_کـتـابـچـه بدجـنـسی هـای گـرگ کـوچـولـو
3_ بـه رنـگ گـل هــای قـالــی
هـنـو یـه عـالـمــه مــونـده کتابامـو هـم دوره کـردم بـه کـــــــووری 
چشـــم الیــنــا و هلـــن هـا هـاwashmachine.gif (25×43)
نقــاشــی کـشیــدمscrapbooksmiley.gif (67×39)
 و بیوگرافـی پروفـســور هـارو مطـالـعه کـردم
 لامصــبا عـجـب چـیـزایی بـودن خیـلی چـیـزا ازشـون یـاد 
گـرفتـم301.gif (32×28)
 دارم دنــبال میـکـنـم پـروفسـور موسیوند چطورقـلـب
 مـصـنـوعـی رو اختـراع کـرده ...
روزایی که درس میخونم حالم 
خیلی خوبه کلا از درون شادم هی میخواااااام بخووونم 
و بخـوونم خداروشکرsmileybunny1.gif (61×48)
 1_پروفسور Caro Lucasiran.gif (46×40)
2_پروفسور توفیق موسیوندiran.gif (46×40)
3_پروفسور لطفی علی‌عسکرزادهiran.gif (46×40)
4_پروفسور مجید سمیعیiran.gif (46×40)
5_پروفسور علی جوانiran.gif (46×40)
هـمـینـا رو تـا امـروز مطـالـعـه کـردم از جــایی هــمنمیدونـم چـرا 
اینقـدر استرس دارم استرس چیـو دارم اصـن....dreamyeyesf.gif (28×48)

 نــه مـن بـه آرزوهــام قــول رسـیـدن دادمـ مـن میـتـونـم..funa.gif (51×80)

فکرای منفیمـو از سـرم میـندازم بـیـرون 

تا بتونم خوب ادامه بـدم...putersmile1.gif (45×30)

به برنامـه هام فکر میکنـم❤

به اینده ی خـوب❤

به انرژی مثبت❤

بـه رفـیـقام❤

و...

+دلم میخواد برم تبـریـز ❤️ شهر عشق و مورد علاقه ی من 

مـن:آبـجـی مـهسـتـی مـن مـیخـامـ بـرم تـبریـزyourecute.gif (32×49)

مهـسـتـی:غلـط خـوردی!! بـری تبـریـز چـه غلطـی کـنـی؟!groooansmileyf.gif (63×39)

نـدای درون:ایـنـم خـواهرِ مـا داریم؟!sorrowsmiley2.gif (44×30)

والــا...

+هوآ چه قدر عـالیـه:)lovecoffee.gif (57×57)
+دارمـ فـک میـکنـم مـن کـه سـال بعـد هفـتـمـم...
بـه رفیـقامـ هـم ادرسـ دادمـ بیـان اونـجـا اونـام قـبـول کـردن
البـتـِه بـابـای گـرام هـلـن نمـیـذاشـت ولـی آخـر سـری نمـیـدونیـم
 چـه خـوابــیدیـده بـود گـذاشـت هلـن خـودشـم تو شـک داشت!
بگـذریـم.ـ.bokmal.gif (73×30)
وارد مـدرسـه جـدیـد کـه میـشیـم هیـچـکس رو نمـیشـناسـیـم !!babygirl.gif (14×21)
چـقـد سـخـتـه.. آدم تـا ابـَد تـو هـمـینـ دوران ابـتـدایـی کـاش بـاشـه...
هشـتـمـا نـهـما نـگـا میـکـنن میـگـن ایـن جـوجـه کـوچـولـو هـا از کـجـآ
babygirl.gif (14×21) اومدن و یـه عـالـمـه حـررف... :|holycowsmile.gif (48×54)
#درگـیـری ذهـن=|

بـآ سـطـر بـه سـطر ایـن نـوشتـه هـآ عشـق کـردـمـ  و حـس خـوب 

گـرفـتمـrainbowed.gif (68×35)

مـیـدونـمـ خـوشـبخـتی نـزدیـکـه و چـنـدان فـاصـلـه ای نـدارمـ 

بـآهـآش...teddysmiley2.gif (32×23)

+ خـُدای مـهـربـونـمـ  ایـن رفیـقام رو حـفـظـش کـُن کـهِ مـسـبـب 

شـآدی هـآی مـَنـ هســتـن...geminis.gif (64×28)

به سلامتی خودمو رفیقـام که با هم یه خانواده ایم...inlove.gif (39×26)

مـن کـه عـآشـقـتـونــم..hi5.gif (62×43)

شـآد و پـر انـرژی بـآشـید همـراهـآن وبـلـآگـی ِ مـَن 

#بریم یه روز دیگه رو بتـرکــونیـم....به امید یه رکــوردveiledsmile1.gif (35×25)   

 سیزده بدرِ؟!
جمعه 17 فروردین 1397 × 05:05 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/07gw_1522935975844.jpg
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) سیزده تـون بـه در ゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) دشمنانتون دربه در ゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) رفقاتـون گـل به سر゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) 
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)گرفتاریاتون زود به در゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) 
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) خوشیهاتون هزار برابر ゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)
ایـن عـکـس را کـه در بـالای پـسـت میـبیـنیـد اثـری از بـنده اسـت کـه
 بـنده زحـمـاتی بـر ایـن
عـسـکـه (اهـم بــبـخـشـید عـکـس)عـشـقـولـی کـشـیـده ام کـه مـادر 
گـرام بـجـای ایـنـکه ایـن کـار بـنده
را تـحـسـیـن نمـایـد بـنده را چـپ چـپ نــگـاه میـکنـد کـه یـعنـی 
بـجـای ایـنـکه مـسخـره بـازی
دربـیـاری بـرو بـنـشیـن سـر درسـو مـشـقـت بـچـه جـان!! مـی دانـم 
کـه شـما الان بـا خـود مـیـگـویـیـدD:
چـرا ایـنـگـونه مـیحـرفـم پـاسـخ سـوال شـما ایـن اسـت کـه امـسـال
 سـال حـمـایـت از کــالای ایـرانـی نـام گذاری شـده و از طـرفـی
 بـخاطـر فـشار درسـی ایـنگـونه میـحـرفـمbabygirl.gif (14×21)
اهـم اهـم بـنـده در سـیـزده بـدر کـلی کـیـف نـمــودم بـخـاطـر نـبـودن
 گـوشـی بنـده در دسـت ایـن پـست چـنـدیـن روز بـه تـاخـیـر
 افـتـاد و بـنـده غـر غـر کـنـان میـنـگرم =___=
بـلاگــر جــان را...
بـگـذریـم در روز مـن هـمـان( سیـزده بـدر)لـج بـچـه ای بـد و شــر بـاز
 بـنـامامـیـر عـبـاس یـا هـمـان کـلـم بـروکـلـی خــودمـان گـرفـتـه بــود
 کــه بـخـاطـــــــــــــــــــــر یـک تــــــــــــــــــــــــوپ!!
فـوتـبـال بـر بـنـده جـبـهه گــرفــت و ایــن مـوضـوع بــنــده را بـســیــار
 بســیـار خـشـننـمـود الـبـتـه بــنـده خــشــن بــوده و خــشــن تــر هـم 
شـــدم و ایـن امــیــر خــان دو سـه روز اسـت مـثل چــی 
پـاچـه خـواری مـیــکنـد کـه مـرا عـفـو نـما کـه در آخـر صــد الـبتـه
 بـخـاطـر عــمـویعـزیــز عـلـیـرضـا پـدر امـیـر خــان وی را
 بـخـشیـدک(شـرمـنده عـفـو نـمـودم)boredsmiley.gif (33×19)
و ایـن مـهـسـتـی خـان خــواهـر خـواهــر هـا بـه گـونه ای از کـلم
 بـروکـلی دلـخـور اســت کـه
فــکـر مـیـکـنم مـصـیـبـت اسـت آشـتـی دادن ایــشان..!!chillpillsmile.gif (59×34)
بـنـده در سـیـزده بـدر کـلی تــوپ بـازی کـــرده کـه بـایـد در گـیـنس
 ثبـت شــود و کـلـیدر ایـن ســرمــا و طـوفـان بـدو بـدو کـرده و کـلی 
عـسک (اهـم عـکـس) هـای جـیـگر گـرفـتـه ام
سـبـزه خـود را هـم گـره هفـت هشـت گـونه ای زده و در دریــاچـه ی
 زیــبــای کـنـار جــاده رهــا کــردم...starplucker.gif (73×79)
#گـوسـفـنـد هــای پـشـمـالــو06200000.gif (50×50)
http://uupload.ir/files/pjvb_dsc_1301.jpg
کـه ایـن خــواهـر بـنـده هـی عکـس مـیگـرفت از ایـشـان و ایـن
 گـوسـفنـدان پـشـمـالـو نـه تـنـها
مـعـروف نشـدند بلـکـه فـالـور هـای ایـشان زیـادی شـد و بـایـد از
 خـواهــرر بـنـده تـشکـر فـراوان 
نـمـایـنـد در غیـر ایـن صـورت سـرشـان از گـردنـشان جـدا اسـت!!m0190.gif (25×25)
ای خـِدا!!m0190.gif (25×25)
روز اول مـدرسـه بـسی خـوش گـذشـت هیـچ خری نـیامـده بـودm0190.gif (25×25)
جـز مـا چـهار نـفرو یـک خـانم بـسی بـد اخـلاق (ارشادی)
در کـلاس مـا حـضـور داشـت imoksmiley.gif (54×41)
ارشادی:شهـروند خـوب چـه کـسی است؟
اینـگونـه بـود کـه مـا گـفـتیم ریـاضـی میـخـوانیـم
ارشادی فـرمـود به دروغ کـتاب را گـذاشـتیـد جـلـویـتان مثلا درس میـخوانیم!مـن هـم باور کردم!boredsmiley.gif (33×19)
مـا:scaredsmiley.gif (19×33)
★★★★★
http://uupload.ir/files/p9h_1522934826888.jpg
مـاهـی خـواهــرر جــاان 
ایـن را هـم هـم بـگویـم فـاتـحـه ای هـم بـر مـاهـی جـانم مـاهـی
 دم سفیـدم فرستـادمcrysmiley1.gif (54×35)
http://uupload.ir/files/v4lz_quote_1522935559063.png
بـاز اثـری از بـنـده
http://uupload.ir/files/igqn_quote_1522934199794.png
مـن و مهستـی
http://uupload.ir/files/vvrm_quote_1522934356206.png
بـاز هـم مـن و مـهسـتـی
http://uupload.ir/files/ku98_quote_1522934406845.png
مـنD:
*هلـن جــآن مـگـه مـن دیـروز یـه زری نزدم؟
ستاره ی بعـدی را بـا لـحـن خـشمگیـنانـه نـخوانیـد تـشـکرm0190.gif (25×25)
110.gif (90×90)   

 قــشــلاق اجـــاق
شنبه 11 فروردین 1397 × 11:54 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/8021_dsc_0981.jpg
ســـــــعـــــــلااام صـــــــــــــــدا مــــــــــیـــــــــاد
صــدای مــن را الان از عــروســـی مـیـشـنویـــــد!D:
 اهـای یـــکم صـــدایامـــروز چــه شبـــیســـت چـــه حـــالی میــــــده!!
باریـکلا حـامـد پـهـلان بـاریـکـلا اهــای صــدا اهنـــگو کــم کنــین 
دِ دارم زر مـیـزنـمـا کـوفت و حــامـد پـهــلان
ای بــابــاجـــاتـــون خـــالـــی خـــیــلی خـــوش میـــگـــذره طــبیـــعــت 
و عـــروس و دامــــاد و...
هـــزااااار تــــا دوقــــلـــو دیــدیــم مــا هــم جـــزو ایـــن هـــــزاااار نـــفـــر 
بــودیــم!عـــروس روهــم نــدیــدیــم!sorrowsmiley2.gif (44×30)
عـــروســـی به صــرف نهــار وشـــام بــــود !مــاهــم کـه بــرا نــهار 
اومــده بــودیــم ولــی مهــمونــا رو کــه دیــدیــم!خیـــلی خـــوشــگل
 بــودن!flirtysmile2.gif (41×27)
خیلــی دوست داشــتم هـمـون جــا این حضرت نــوح 
رو گیر بیارم 2 کلام مردونه باش صحبت کنم بگم آخه پیامبر
 خوبـــ این یه جفت پشه چی بود که با خودت بردی تو
 کشتی زندگی رو واسه ما زهر مـــار کردی والــا پـشه هـا 
امــون نمیدن بـه آدم...gnomesmileyf.gif (51×27)
 یـه بـار به امـیــــر گفــتم برو فــلان کــارو بکــن انــجام داد
گفــتم بــرو به عمــو بگـــو بیــاد دیــگه بــریــم رفــت گـــفت!!بـــاورم
 نمــیشــه ایــن بچــه یــه کــار خــوب انــجام دادscaredsmiley.gif (19×33)
خـخـخـخـخ
وای کــه چــــــقــــد احــســاســاتــی شـــــدم زر زر crysmiley1.gif (54×35)
اشـــک شــوقه اشــک شـــــوووووق crysmiley1.gif (54×35)
 عــروس چــقــد قــشــنگه ایــشالــا مبارکش باد 
چــقـــد چـــرت و پـــرت میـــگم مــن خــلاصــه نــهار و دادن خیــلی
 هــم خوشــــمــزه بــــــــــوود!
خــیــارشـــورش و عشــــقـــه بــا لـــوبیـــا هـــاش مــن چــقـــد نــدیــد 
پــدیــدم یــکی نـدونـه فــک میـــکـــنــه چـــه خـــبـــره!pinapplesmilef2.gif (75×57)
عـــروسی برا مـن لامصب یه حالی میدهslowdance.gif (44×25)
مــهســتی نمــیـدونـم بــم چــی گــف مــنم از خــنــدیدم
 یـهو یــه پــیر زن بـــغلــم کــرد lollipopsmiley.gif (44×37)
گــفــت سلامـ دخترم (فک کنم رفیق مامان بزرگمه)!!weirdsmiley1.gif (28×31)
بعـــد نــشســـت پــیشــم!!!
رفــتنــی هــــم مـامــان بــزرگــم گــــیــر داده بـــود بمـــونیــد دیــگــه شــامم بــمونیــد شــبم بمــونیم خــونه داداشــم boredsmiley.gif (33×19)
جمعا میــشیــم ۲۴ نفــر تــویــه خــونه!یـــا پـــیــغــمبررر!
ای خــِدا!! مــگه مــجــبــوریــم؟!boredsmiley.gif (33×19)
مـامـان بزرگـم از یه طرف عــمه ریــحان هم از این طرف :|boredsmiley.gif (33×19)
مــامــان بزرگــم:ســایــه(مـامـانم)چــرا نمــیمونید؟
(البته تــرکی گفــتاا)
مامـانم:مـحـمـدرضــا نــمیــمونـه خــســتسimoksmiley.gif (54×41)
عــمــه ریــحان:مــحمــدرضــا(بــابــام) چــرا نمــیـمونی؟
بــابــام:بــچـه هــا خســتــن نمــیــموننhugsmile2.gif (45×24)
پسر دایی بابامـ  بــا خنــــــده :مــحمــدرضــا بــچــه هــا نمــیمــونن هــاا؟laugh2.gif (19×20) جــالــب ایــنجــا بــود بــابــامم خـنــدیدبــابــام بــوق زد اونــقده قـــرر دادم
 کــل بــــدنـــم درد میـــکنـــه
 یـــکـــی بیــــاد کـــمـــک!!!crysmiley2.gif (47×30)
پ.ن#:
راســتی جـابـربـن حیـان رتـبـه دوم رو کـسب کـردیـم مرحـله تو
مـرحـله امـوزشـگاهـی سـالن شـهیـد شـیرزاد پـارس آبـادslxe1vrr6glin3kty2a.gif (35×45):
http://uupload.ir/files/723f_b612_20180303_090051.jpg
#ســـرمـــا خــوردم بــدجــوری nursesmileyf.gif (69×37)
5شــبــه تــا صــب بیـــدارم نمــیــدونــیـن :|sadhugsmiley.gif (53×20)
+رنگیـن کمــون...همیــن الان شهــرمون:)
http://uupload.ir/files/cc8d_b612_20180317_181124.jpg
عیـــــدتـــون مـــبــارک رفـــقـــا تـــولـــد عیــــد شــــمـــا مـــبـــارکloveboat.gif (94×34)
 تــــولــــد عیــــد شــــمـــا مــــبــــارکnewyearsmile.gif (131×64)
تـــف تـــف تـــف روبـــوســـیه روبـــوســــیnyparty.gif (178×52)
ســیـــزده بـــدر کـــوجــا میـــریــن بــرا مــــا کـــه مـــعـــلوم نـــی قـــراره
 تو ســـیـــزده بـــدر بـــترکــونممonesmiley1.gif (51×66)
فــک کـــنم مـــیـــریــم پــیــش دایــی امـــید دوبـــس دوبـــس
 هـــرســـال دعـــوتمـون مــیکنـــه ایــن چــقدآخــه مـــیدونــهsmileybunny1.gif (61×48)
 من عـــاشـــق طـــبیـــعتــم خـخـخـخlaugh2.gif (19×20)
فردا میــبیــنید حــالا بــا قـرص قمر بهــنام بانــی میــام
خــل هــم خــودتــونیــد!!onesmiley1.gif (51×66)
چــن روز وب نیــومدم روی شــیــشـه وبــم لایــه خـــاک نشــسته 
بـــووود اونـــقــد که نـــیومـــده بـــودم
تــــــار عـــنکـــبـــوت هـــاااارو کــــه نــگـــووو!!
تــعطیلات هــم روبه اتمامه چهه زوود داشتیـــم میترکوندیم

غروب سیزدهم فروردین

+صفــحه گـوشیــمو پـایــتخت یــهویــیinlove.gif (39×26)

http://uupload.ir/files/1nst_screenshot_۲۰۱۸-۰۴-۰۱-۰۰-۱۲-۳۰.png

مـــاهی نــارنــجی دم ســـفیــدمم مــرد خـــدا رحــمتش کــنه جـــوان 
نــاکام ماهی نارنجی دم سفـــید اونـــقــدگـــریــه کردم کـه نـگوsadhugsmiley.gif (53×20)
مـــاهی نـــازم رفــت خــوردم زر زرcrysmiley1.gif (54×35)
http://uupload.ir/files/1d3s_b612_20180330_230314.jpg
+دیشب به مامانم میگم چرا شام نداریم؟؟؟ 


میگه اگه ناراحتـــی از خانواده لفــت بـــده. =|

بابام گفت بیگ لایــــــک. laugh2.gif (19×20)


مهستی گفت با اجازه کپـــی
laugh2.gif (19×20)

از دســت ایــن خانــواده مــن سـرمو کــجا بـــکوبم ای خــِدا!babysmiley1f.gif (35×29)
   

 دلـبــر جــآنِ ثــابــتD:
شنبه 11 فروردین 1397 × 09:25 ب.ظ    

http://uupload.ir/files/5h0r_36986_b7c6ed9b435e23e1dc91b51bee6383e9.jpg

ســلــام رفیــق جــآن هــای مــنfallsmiley6b.gif (45×58)

ایــنجــا دربـاره ی چـیـزایــی مـیـنـویــسـم کــه:
فکرم ُ درگیر خودش میکنـهrainbowed.gif (68×35)
چیــزایــی کـه بـرام جـالبـه
rainbowed.gif (68×35)
نـقـاشیــام
rainbowed.gif (68×35)
کلیـپـام
rainbowed.gif (68×35)
و...luvvyasmiley.gif (43×35)

قـوانـیـن وبـ مــن:explanation.gif (100×62)

1_کـپـی مـمـنـوعـهinnocentsmily.gif (35×24)

2_بــا تـبـادل لیـنـک هـم مــوافـقــمinnocentsmily.gif (35×24)

3_کـامـنـت نـشـه فــرامــوش لامـپ اضــافــی خــامـوشshakinghead.gif (30×18)
آیــا میــدانیــد خــوشــگـلا کــامـنـت بـیــشـتـری مـیـگـذارنـد؟dancegirl1.gif (36×34)
.
ـ
.
مـنـم نمـیـدونســتـم الان خـودم کـشــف کـردمlaugh2.gif (19×20)

5_ورود هـمـه آزادهـinnocentsmily.gif (35×24)

6_پـروفـایـل فـعـال میـبـاشــدinnocentsmily.gif (35×24)

بــریــد و خــوش بـــاشــیــد435.gif (80×41)

تـا درودی دیـگــر بــدرود...558247qo8ybe3u5n.gif (72×21)
http://www.upsara.com/images/fl60_browsing-the-internet-in-anime-girl-reaction-gif.gif