تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - شـرح حـال امـروز!

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
 شـرح حـال امـروز!
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 × 06:04 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/kl0y_1525022200969.jpg
خـب کـه خـب عـه سـلامـم کـو کـو کـو کـوlaugh3.gif (28×24)
کـو کـو سیـب زمیـنـی کـوکـو مـرغlaugh3.gif (28×24)
بـگم از خـاطـرات ایـن چـن مـدت...رفـتـه بـودیـم خـونه بـابـا بـزرگـم
 جـمـعه عـکـس هـای جیـگـر گـرفتـیم کـه جـای هـمـه خـالـی!!
یـه کـلیـپ هـم از رقـص شـافـل خـودم گـرفتـم محـشرر هـلن 
جـاان بـسـووز!!smileybunny1.gif (61×48)
واای نـگـم بـراتـون کـع چـقـد خـوشـحـالــــم!!!smileybunny1.gif (61×48)
۲۷ اردیـبـهـشـت مبـتـکـران تـمـوم مـیـشـه از دسـت نـآصـری 
وحـشـی راحـت میـشـیـم!!yay.gif (36×36)
+نـت جـآنـــــــم تـمـوم شــده بـود یـعـنـی داشــتـم ریـسـه میـرفـتـم!!laugh3.gif (28×24)
هـلن:هسـتـی خیـلی خـوب شــد روم زدیـاا!
نـگم از رفتـار ایـن هلـن!!کـه چـقـد غیـرتـیه!تـو روم میـپـرسـم 
هلـن داداش علـی داداش مهـدی چطـوره؟!قـیـافه هلـن رو بیـا
 ببـین!!خـخـخlaugh3.gif (28×24)
+هسـتـی راسـتـاد را مشـاهـده می کنـیـد ایـن کلیـپ رو دیـدم
 خـواسـتـم کلمـو بکـوبـم 
دیـوار وقـتـی ایـن مـیلاد کنسـرت گـذاشـتـه مـن بـی خبـر!crysmiley1.gif (54×35)
https://www.aparat.com/v/xcP6n
 دخـتـراای مـیـلآد نـدیـده ایـیـش پـروعـآآ اون دخـتـرع کـه 
دسـتـشـو میـزنـه صـورتـ میـلآد چـه پـروعـه!!boredsmiley.gif (33×19)
+ایـنـارو بـبـینـین کیـف کنیـن!!
http://uupload.ir/files/fvvz_1525021460620.jpg

آی عـم مـن!laugh3.gif (28×24)
http://uupload.ir/files/1vkx_1525021475519.jpg
میـنـی والیـبال رو هـم مـا بـردیـم جیـیـیـیـیـیـغ دســت هـــوراا!!dancegirl1.gif (36×34)
و والیـبـال شـش نـفـره رو هـم همیـنـطـور یـه سـت مـا بـردیـم
 یـه سـت تیـم مـقـابـل!
تیـم مـا رئـال مـادریـد(اوه!)تیـم مـقـابـل وحـدت!!وااای کـه چقد 
خـوش گـذشـت
امتـحـان اجتـمـاعـی...واای خـدا کـه چـقـدتغلـب کـردیـم کـه 
خانـوم قـبـادی روحشـم خبـردار نـشد!laugh3.gif (28×24)
بـه خودم افتخـار میکنم که با تغلب بیسـت گـرفتـم!تغلـب 
نـوشـته بـودم چسـبـونـده بـودم تـو کیـفـم!!laugh3.gif (28×24)
+بـرا بـابـام سـآعـت خـریـدیـم یـه مـیـلیـون خـیـلـی جـذاب!
خـیـلـی خـوشش اومـد! 
البـتـه مـامـانـم نتـونـس بصـبـرِ کـادوشـو بش زودی دادیمwhoopdedoo.gif (50×43)
+تـولـدت مـبآآرکـــ بـآبـآعیـم❤
+فـداش بـشـم کـه...