تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - انگیـزشـی:))

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
 انگیـزشـی:))
پنجشنبه 30 فروردین 1397 × 06:13 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/x32i_45533_18381789_221249065039688_2416300720434184192_n.jpg
Red Heartپنج شنبه ام را با نام زیبایت آغاز میکنم
بسم الله النور.....خدای عاشق یک صبح زیبای دیگر را با ترنم
دلنشین پرندگانت آغاز نمودمشکر ، برای یکروز زیبای دیگرشکر ، 
برای بوی خوش زندگیشکر و هزاران شکر، برای وجود ارزشمند
عزیزانمشکر، برای سلامتی جسم و جانشکر، برای رزق و روزی
حلال و بی نیازی....بارالها؛
چتر رحمتت را بر سر دوستانم همیشه بازنگه دار و بهترین 
تقدیرها را برایشان رقم بزن...sun.gif (53×48)
سـلام سـلام ســلامtraylersmiley2.gif (185×84)
عـزیـز دلـتـون نـور چشمـتـون اومــد❤
جیـگـرتـون درآد*_*
امـروز تقـریبـآ سـه چـهـآر سـآعـتی آنـلـآیـن بـودم عـرضـم 
بـه خـدمـتـتـون کـه سـه شـنـبه تــو مــدرســه روز ســلامـت بــود
 و سفــره ی ســلامــت!!cheesecakesmile1.gif (53×39)
بـسـی خــوش گــذشــت عـکـس گـرفـتـن و...cloversmileyc.gif (60×39)

واای کــه مـن چــقــد عــاشــق ایــن رفــقـامم کــه همـیـشه
 کنـارم هسـتـن عـاشـقـتـوونـمpillowtalk.gif (86×33)
مـرسـی کـه هسـتـین...hapydancsmil.gif (48×25)

والیـبـال هـم دو ســِت مــابــردیــم و یــه ســت تیــم مــقابــل ســت 
پَـنـجـم هــم ایــشـالا مــا میــبـریـم خـیـلی کیــف مـیـدع
 بــازی بـــا رفــقا مخـصـوصا کـه دو تیــم هـم زرنـگـه!!funa.gif (51×80)
خـانـوم علیـزاده بسـی کیــف میــکـنـه کـه نـگـو هــر کــی 
خــوب بــازی کـنـه طـرفـدار اونــهlaugh3.gif (28×24)
خـخـخـخـخـخlaugh3.gif (28×24)
یـه تــوپ بـسکـتـبـال دیـدیـم خیـلـی خـوشـگـل تــپل بــوود الـیـنـآ یــه 

ســرویــس زد دسـتشshakinghead.gif (30×18)

ســرخ شــد مـن:الیـنـآ بــده مـنـم سـرویــس بــزنـم ببـیـنـم
 سـبـکـه یـا سنـگـین!!smileybunny1.gif (61×48)
الیـنـا:هسـتـی اونـقـده سبـکـه بــیآ آدمـ کیـف میـکـنـه!!evilsmile.gif (19×18)
بـدجـنـس یـه سـرویـس زدم تـا آخــر بــازی میـنـالیــدم!!sorrowsmiley2.gif (44×30)

خـانـوم علیـزاده:تـوپ بسکـتـبال رو بـا تـوپ والیـبال
 اشـتـب گـرفـتن  یـا نوح خـودت کـمک کـن!!laugh2.gif (19×20)

مــا هـم از خـنـده رودـه بــر شــده بــودیــم رفـتـیـم بـا الیـنـا 
بـدمیـنـتـون بــازی کنـیـم yay.gif (36×36)
عــآلــی بــآزی میـکـردیــم خـانـوم عـلـیزاده:مـاشـآلآ مـاشـآلآclap.gif (28×37)
واای کـه چــقــد مـن عــآشــق ایــن خــانـومـم!!خیـلـی شـوخِbollywood1.gif (49×37)

زنـگـ قـبل ورزشـمـون  کـلاس چـهـآرم ورزش داشتـن مـنـو
 الیـنـآ و هـلـن و مـهـستـی نشـسـتـه بـودیـم زمیـن تـمـاشـاچـی!!
 یـهـو بـه الیـنـا گفـتـم کـاش تـوپ از خـانـوم علیـزاده مـی گرفـتیـم
 مـن سـرویـس تـمـریــن میـکـردم الیـنـا رفـت از
 خـانـوم تـوپ بگـیـره!!laugh3.gif (28×24)
الیـنـآ:خـانـوم یـه چـیـز بـگـم؟!hanghead.gif (22×24)
خـانـوم عـلـیـزاده:تـوپ نـداریــم!!washmachine.gif (25×43)
الیـنـا ورشـکـست بـرگشــت!!laugh3.gif (28×24)
خـواجـه زاده:مـا چــرا اینـطـوریـم؟زنـگـ کـلاس میـخـوره میـریـم

 بـیرون زنـگـ تـفـریح
میـخـوره میـایـیـم کـلاس واقـعـا بـچـم درسـت میـگـف!!weirdsmiley1.gif (28×31)

ایـنـم نسـکافـه هـامـون:
http://uupload.ir/files/8kao_1524068196140.jpg
اثر بنـده:
http://uupload.ir/files/uahy_quote_1523980255847.png
http://uupload.ir/files/cq9x_quote_1523981764805.png
میـگم روش بنـویسـم مـن شـر حـاسـد حـسـد یـا زوده؟laugh3.gif (28×24)

+هلـن جـآن بقیـه عـکـسا رو بعـدا میـذارم الـان نـتـم رو بــه مــرگـه!
!!الفاتـحــه!!
واای کـه مـن وقـتـی خـآنـوم کـوهـی رو دیـدم غـــشش کــردم!!hanghead.gif (22×24)

مـهـستـی:چـتـه؟
مــن:واای مـن عــاشـق ایـن خـانـومِ شـــدم!خــوشــگــلل!!JC_cupidgirl.gif (46×54)

مهـستـی:خـــااک تـو ســرت
هنـو عـکـس خـانـوم کـوهـی رو هـم تـو گـوشــیم دارم پنـج دقـه

 نـیگـا میـکـنـم یـه سـاعـت
قـربـون صـدقـه اش میـرم!!آیــآ مـن دیــوونه نـشـدم؟!babygirl.gif (14×21)

یـه آدمـ چـقدر مـیتـونـه دلـبر بـآشه ؟ 

اـین اصـلـی چـرا انقـدر نـآز و جـیگـره ؟

بیـگ زاده:هـسـتـی چــشـات سـگ داره هــاا nobrain2.gif (19×30)
مـن:ن چشام گربه دارهflirtysmile2.gif (41×27)
+تـوی صف واستاده بودیم معلما روصندلی نشسته بودن

 ماهم ایستاده!!

آیـدا:شیطونه میگه یکـی از صندلی خانوما خالیه برو
 اونجا بشین!laugh3.gif (28×24)

مـن:خـداایا...
نمـیشه این شیطون رو ببخشـی تـو کـه هـمـه رو میبخشـی
 از گناه اینـم بگـذر شکر خـورد ..غلـط کــرد واس مـا سجـده
 نـکرد لامصـب دس از سرمـون بـر نمیـداره کــه

بعضـی مـوقع یـه پیـشنـهاد هـایی میــده آدم نمیـتـونـه
 ردش کـنـه..laugh3.gif (28×24)
بـرگـشتـنـی هـم یـه مـآشیـن اومـد از کنـارمـون رد شــد هـمـگـی

 باهـم با اهنـگ گـفتـن:

حــااالــااا یک دو سه
چهار شیش هشت!!laugh3.gif (28×24)
یـه گـله پـسـر از مـدرسـه در اومـده بودن داشتـن مـاشیـن هـارو
 هـل میـدادن عیـن وحـشـیا داد میـزدن!!dunnof.gif (40×16)

مامانـم:خـوبـه بـچـه پـسـر نـدارم وگـرنـه حـال و روزمـون

 هـمـین بـودdunnof.gif (40×16)
مـن:laugh3.gif (28×24)
خـلاصـه خیـلی خـوش گـذشـــت ایـن هفـتـهLaie_22mini.gif (41×30)

+مـامـانـم دعـای جـدیـد یاد گرفـتـه:الهـی کامنـت نـذارن 
واست الهـی لایکات کم بشه الهـی وبـت هـک بـشه!!hanghead.gif (22×24)
+ﻣﺮﺩﯼ ﺗﺨﻢ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﯾﺶ 
ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻋﻘﺎﺏ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺷﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ
ﺳﭙﺲ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻓﺖ...ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﯾﺶ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ 
ﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎ !!laugh3.gif (28×24)
+چرا پایتخت تموم شد هــاان؟

تازه داشتم عاشق بهتاش میشدمااdeadthread.gif (101×33)

+میـزان نــظــر نشـانـه شخـصـیت شـمـاسـتchampis2.gif (57×76)

من از روز اول به تو تکیه کردم

یه وقتا شکست قلبمو گریه کردم

تو موندی کنارم که تنها نمونم

همینه که یک عمره بهت تکیه کردم

می‌بینی نفس هام به عشق تو میرن

من از هرچیزی غیر از عشق تو سیرم

به عشق توئه که تو سختی می‌خندم

نمی‌خوام به غیر از تو من دل ببندم

چقدر عاشقونه بهم خیره میشی

چقدر عاشقی و ازم تو سیر نمیشی

تمام وجودم به عشق تو زنده س

همه ذکر این دل تو هستی تا زنده س

بازم عاشقونه بهم خیره میشی

بازم عاشقی و ازم سیر نمیشی

تمام وجودم به عشق تو زنده س

همه ذکر این دل تو هستی تا زنده س


خدایا می‌بینی دلم بی تو هیچه

دوست دارمِ تو، توگوشم می‌پیچه
   

نمایش نظرات 1 تا 30