تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - سیزده بدرِ؟!

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
 سیزده بدرِ؟!
جمعه 17 فروردین 1397 × 05:05 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/07gw_1522935975844.jpg
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) سیزده تـون بـه در ゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) دشمنانتون دربه در ゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) رفقاتـون گـل به سر゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) 
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)گرفتاریاتون زود به در゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) 
゜*棒人間*゜_m.gif (20×20) خوشیهاتون هزار برابر ゜*棒人間*゜_m.gif (20×20)
ایـن عـکـس را کـه در بـالای پـسـت میـبیـنیـد اثـری از بـنده اسـت کـه
 بـنده زحـمـاتی بـر ایـن
عـسـکـه (اهـم بــبـخـشـید عـکـس)عـشـقـولـی کـشـیـده ام کـه مـادر 
گـرام بـجـای ایـنـکه ایـن کـار بـنده
را تـحـسـیـن نمـایـد بـنده را چـپ چـپ نــگـاه میـکنـد کـه یـعنـی 
بـجـای ایـنـکه مـسخـره بـازی
دربـیـاری بـرو بـنـشیـن سـر درسـو مـشـقـت بـچـه جـان!! مـی دانـم 
کـه شـما الان بـا خـود مـیـگـویـیـدD:
چـرا ایـنـگـونه مـیحـرفـم پـاسـخ سـوال شـما ایـن اسـت کـه امـسـال
 سـال حـمـایـت از کــالای ایـرانـی نـام گذاری شـده و از طـرفـی
 بـخاطـر فـشار درسـی ایـنگـونه میـحـرفـمbabygirl.gif (14×21)
اهـم اهـم بـنـده در سـیـزده بـدر کـلی کـیـف نـمــودم بـخـاطـر نـبـودن
 گـوشـی بنـده در دسـت ایـن پـست چـنـدیـن روز بـه تـاخـیـر
 افـتـاد و بـنـده غـر غـر کـنـان میـنـگرم =___=
بـلاگــر جــان را...
بـگـذریـم در روز مـن هـمـان( سیـزده بـدر)لـج بـچـه ای بـد و شــر بـاز
 بـنـامامـیـر عـبـاس یـا هـمـان کـلـم بـروکـلـی خــودمـان گـرفـتـه بــود
 کــه بـخـاطـــــــــــــــــــــر یـک تــــــــــــــــــــــــوپ!!
فـوتـبـال بـر بـنـده جـبـهه گــرفــت و ایــن مـوضـوع بــنــده را بـســیــار
 بســیـار خـشـننـمـود الـبـتـه بــنـده خــشــن بــوده و خــشــن تــر هـم 
شـــدم و ایـن امــیــر خــان دو سـه روز اسـت مـثل چــی 
پـاچـه خـواری مـیــکنـد کـه مـرا عـفـو نـما کـه در آخـر صــد الـبتـه
 بـخـاطـر عــمـویعـزیــز عـلـیـرضـا پـدر امـیـر خــان وی را
 بـخـشیـدک(شـرمـنده عـفـو نـمـودم)boredsmiley.gif (33×19)
و ایـن مـهـسـتـی خـان خــواهـر خـواهــر هـا بـه گـونه ای از کـلم
 بـروکـلی دلـخـور اســت کـه
فــکـر مـیـکـنم مـصـیـبـت اسـت آشـتـی دادن ایــشان..!!chillpillsmile.gif (59×34)
بـنـده در سـیـزده بـدر کـلی تــوپ بـازی کـــرده کـه بـایـد در گـیـنس
 ثبـت شــود و کـلـیدر ایـن ســرمــا و طـوفـان بـدو بـدو کـرده و کـلی 
عـسک (اهـم عـکـس) هـای جـیـگر گـرفـتـه ام
سـبـزه خـود را هـم گـره هفـت هشـت گـونه ای زده و در دریــاچـه ی
 زیــبــای کـنـار جــاده رهــا کــردم...starplucker.gif (73×79)
#گـوسـفـنـد هــای پـشـمـالــو06200000.gif (50×50)
http://uupload.ir/files/pjvb_dsc_1301.jpg
کـه ایـن خــواهـر بـنـده هـی عکـس مـیگـرفت از ایـشـان و ایـن
 گـوسـفنـدان پـشـمـالـو نـه تـنـها
مـعـروف نشـدند بلـکـه فـالـور هـای ایـشان زیـادی شـد و بـایـد از
 خـواهــرر بـنـده تـشکـر فـراوان 
نـمـایـنـد در غیـر ایـن صـورت سـرشـان از گـردنـشان جـدا اسـت!!m0190.gif (25×25)
ای خـِدا!!m0190.gif (25×25)
روز اول مـدرسـه بـسی خـوش گـذشـت هیـچ خری نـیامـده بـودm0190.gif (25×25)
جـز مـا چـهار نـفرو یـک خـانم بـسی بـد اخـلاق (ارشادی)
در کـلاس مـا حـضـور داشـت imoksmiley.gif (54×41)
ارشادی:شهـروند خـوب چـه کـسی است؟
اینـگونـه بـود کـه مـا گـفـتیم ریـاضـی میـخـوانیـم
ارشادی فـرمـود به دروغ کـتاب را گـذاشـتیـد جـلـویـتان مثلا درس میـخوانیم!مـن هـم باور کردم!boredsmiley.gif (33×19)
مـا:scaredsmiley.gif (19×33)
★★★★★
http://uupload.ir/files/p9h_1522934826888.jpg
مـاهـی خـواهــرر جــاان 
ایـن را هـم هـم بـگویـم فـاتـحـه ای هـم بـر مـاهـی جـانم مـاهـی
 دم سفیـدم فرستـادمcrysmiley1.gif (54×35)
http://uupload.ir/files/v4lz_quote_1522935559063.png
بـاز اثـری از بـنـده
http://uupload.ir/files/igqn_quote_1522934199794.png
مـن و مهستـی
http://uupload.ir/files/vvrm_quote_1522934356206.png
بـاز هـم مـن و مـهسـتـی
http://uupload.ir/files/ku98_quote_1522934406845.png
مـنD:
*هلـن جــآن مـگـه مـن دیـروز یـه زری نزدم؟
ستاره ی بعـدی را بـا لـحـن خـشمگیـنانـه نـخوانیـد تـشـکرm0190.gif (25×25)
110.gif (90×90)   

نمایش نظرات 1 تا 30