تبلیغات
^_^تـعـطیــلات رویــایــی^_^ - قــشــلاق اجـــاق

^_^تـعـطیــلات رویــایــی^_^

سخـت این است که دشمن سر دارت بزند سخت این است که معشوقه کنارت بزند


HOME MAIL TELL ROZA
 قــشــلاق اجـــاق
شنبه 11 فروردین 1397 × 11:54 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/8021_dsc_0981.jpg
ســـــــعـــــــلااام صـــــــــــــــدا مــــــــــیـــــــــاد
صــدای مــن را الان از عــروســـی مـیـشـنویـــــد!
 اهـای یـــکم صـــدایامـــروز چــه شبـــیســـت چـــه حـــالی میــــــده!!(2349).gif (31×36)
باریـکلا حـامـد پـهـلان بـاریـکـلا اهــای صــدا اهنـــگو کــم کنــین 
دِ دارم زر مـیـزنـمـا کـوفت و حــامـد پـهــلان(629).gif (58×42)
ای بــابــاجـــاتـــون خـــالـــی خـــیــلی خـــوش میـــگـــذره طــبیـــعــت 
و عـــروس و دامــــاد و...
هـــزااااار تــــا دوقــــلـــو دیــدیــم مــا هــم جـــزو ایـــن هـــــزاااار نـــفـــر 
بــودیــم!عـــروس روهــم نــدیــدیــم!sorrowsmiley2.gif (44×30)
عـــروســـی به صــرف نهــار وشـــام بــــود !مــاهــم کـه بــرا نــهار 
اومــده بــودیــم ولــی مهــمونــا رو کــه دیــدیــم!خیـــلی خـــوشــگل
 بــودن!ولــی نــه بــه انــدازه مــــــن!!!flirtysmile2.gif (41×27)
ســـلفی هــامــو نــدیدیــناا خیــلی جیـــگرم اعــتماد به سقـــفم تــو
 حــلق نــقــی..خیلــی دوست داشــتم هـمـون جــا این حضرت نــوح 
رو گیر بیارم 2 کلام مردونه باش صحبت کنم بگم آخه پیامبر
 خوبـــ این یه جفت پشه چی بود که با خودت بردی تو
 کشتی زندگی رو واسه ما زهر مـــار کردی والــا پـشه هـا 
امــون نمیدن بـه آدم...gnomesmileyf.gif (51×27)
تو عــمرم یـه بـار به امـیــــر گفــتم برو فــلان کــارو بکــن انــجام داد
گفــتم بــرو به عمــو بگـــو بیــاد دیــگه بــریــم رفــت گـــفت!!بـــاورم
 نمــیشــه ایــن بچــه یــه کــار خــوب انــجام داد یـا ابــولفــضـل !!scaredsmiley.gif (19×33)
فـــرشته هــا زوووود یــادداشــت کنیــن ایــن کــارشـــو 
خـخـخـخـخ
وای کــه چــــــقــــد احــســاســاتــی شـــــدم زر زر crysmiley1.gif (54×35)
اشـــک شــوقه اشــک شـــــوووووق crysmiley1.gif (54×35)
 عــروس چــقــد قــشــنگه ایــشالــا مبارکش باد 2uge4p4.gif (63×31)
چــقـــد چـــرت و پـــرت میـــگم مــن خــلاصــه نــهار و دادن خیــلی
 هــم خوشــــمــزه بــــــــــوود!bathtime.gif (50×35)
خــیــارشـــورش و عشــــقـــه بــا لـــوبیـــا هـــاش مــن چــقـــد نــدیــد 
پــدیــدم یــکی نـدونـه فــک میـــکـــنــه چـــه خـــبـــره!pinapplesmilef2.gif (75×57)
عـــروسی برامجردا لامصب یه حالی میدهslowdance.gif (44×25)
مــهســتی نمــیـدونـم بــم چــی گــف مــنم از خــنــده تــرکـــیدم
 یـهو یــه پــیر زن بـــغلــم کــرد lollipopsmiley.gif (44×37)
گــفــت فــدای خنــده هــات بشــم تــوچــقد خــوشـــگلی!!weirdsmiley1.gif (28×31)
بعـــد مــااچم کـــرد نــشســـت پــیشــم!!!
رفــتنــی هــــم مـامــان بــزرگــم گــــیــر داده بـــود بمـــونیــد دیــگــه شــامم بــمونیــد شــبم بمــونیم خــونه داداشــم امـــیــد حالا مـن با 
خودم داشـــتم غــر میــزدم:
عــاره دیــگه هــمــین مــونــده  با1دختــرشــون  لامــصب اســمشــو
 نمــیدونم و 2 تــا پــسـراشــون ســجــاد و اون یــکی پــســرشــونم
 فــک کــنمحـجــت و مــاهـم ۲۰ نفــر بــا دایــی امــید و زنــشمboredsmiley.gif (33×19)
جمعا میــشیــم ۲۴ نفــر تــویــه خــونه!یـــا پـــیــغــمبررر!
ای خــِدا!! مــگه مــجــبــوریــم؟!(2186).gif (121×47)
نمـــیخاام دیـــگه ن م ی خ و ا م والــــــاـ.boredsmiley.gif (33×19)
مـامـان بزرگـم از یه طرف عــمه ریــحان از یه طرف سـجادboredsmiley.gif (33×19)
مــامــان بزرگــم:ســایــه(مـامـانم)چــرا نمــیمونید؟
(البته تــرکی گفــتاا)
مامـانم:مـحـمـدرضــا نــمیــمونـه خــســتسimoksmiley.gif (54×41)
عــمــه ریــحان:مــحمــدرضــا(بــابــام) چــرا نمــیـمونی؟
بــابــام:بــچـه هــا خســتــن نمــیــموننhugsmile2.gif (45×24)
ســــجــاد بــا خنــــــده :مــحمــدرضــا بــچــه هــا نمــیمــونن هــاا؟laugh2.gif (19×20)
یـــــهـــو تــــــــرکـــــیـــــدم از خـــــــنــــــــده
بــابــام ســوتـــی داده بـــوود بـــــدجــــــوری جــالــب ایــنجــا بــود بــابــامم خـنــدیدبــابــام بــوق زد و ایــن ســجــــاد هــم بــرامــون دس 
تکــون داد و رفـــتیـــم اونــقده قـــرر دادم کــل بــــدنـــم درد میـــکنـــه
 یـــکـــی بیــــاد کـــمـــک!!!crysmiley2.gif (47×30)
پ.ن#:
راســتی جـابـربـن حیـان رتـبـه دوم رو کـسب کـردیـم مرحـله تو
مـرحـله امـوزشـگاهـی سـالن شـهیـد شـیرزاد پـارس آبـادslxe1vrr6glin3kty2a.gif (35×45):
http://uupload.ir/files/723f_b612_20180303_090051.jpg
#ســـرمـــا خــوردم بــدجــوری nursesmileyf.gif (69×37)
5شــبــه تــا صــب بیـــدارم نمــیــدونــیـن مــث چــی داغــونمsadhugsmiley.gif (53×20)
+رنگیـن کمــون...همیــن الان شهــرمون:)
http://uupload.ir/files/cc8d_b612_20180317_181124.jpg
عیـــــدتـــون مـــبــارک رفـــقـــا تـــولـــد عیــــد شــــمـــا مـــبـــارکloveboat.gif (94×34)
 تــــولــــد عیــــد شــــمـــا مــــبــــارکnewyearsmile.gif (131×64)
تـــف تـــف تـــف روبـــوســـیه روبـــوســــیnyparty.gif (178×52)
ســیـــزده بـــدر کـــوجــا میـــریــن بــرا مــــا کـــه مـــعـــلوم نـــی قـــراره
 تو ســـیـــزده بـــدر بـــترکــونممonesmiley1.gif (51×66)
فــک کـــنم مـــیـــریــم پــیــش دایــی امـــید دوبـــس دوبـــس
 هـــرســـال دعـــوتمـون مــیکنـــه ایــن چــقدآخــه مـــیدونــهsmileybunny1.gif (61×48)
 من عـــاشـــق طـــبیـــعتــم داعـــش فـــــدات خـخـخـخlaugh2.gif (19×20)
یــه قــرری میــام میــبیــنید حــالا بــا قـرص قمر بهــنام بانــی میــام 
لامصـــب یــه قــرری میـــادبـه بــدنم
وقــتی اهــنگه رو میــشنوم... خــل هــم خــودتــونیــد!!onesmiley1.gif (51×66)
چــن روز وب نیــومدم روی شــیــشـه وبــم لایــه خـــاک نشــسته 
بـــووود اونـــقــد که نـــیومـــده بـــودم
تــــــار عـــنکـــبـــوت هـــاااارو کــــه نــگـــووو!!(221).gif (33×50)
تــعطیلات هــم روبه اتمامه چهه زوود داشتیـــم میترکوندیمheartbreaking.gif (41×20)

غروب سیزدهم فروردین

+صفــحه گـوشیــمو پـایــتخت یــهویــیinlove.gif (39×26)

http://uupload.ir/files/1nst_screenshot_۲۰۱۸-۰۴-۰۱-۰۰-۱۲-۳۰.png

مـــاهی نــارنــجی دم ســـفیــدمم مــرد خـــدا رحــمتش کــنه جـــوان 
نــاکام ماهی نارنجی دم سفـــید اونـــقــدگـــریــه کردم کـه نـگوsadhugsmiley.gif (53×20)
مـــاهی نـــازم رفــت شــکـســت عـقــشــی خــوردم زر زرcrysmiley1.gif (54×35)
http://uupload.ir/files/1d3s_b612_20180330_230314.jpg
+دیشب به مامانم میگم چرا شام نداریم؟؟؟ 


میگه اگه ناراحتـــی از خانواده لفــت بـــده. majidonline_snap.gif (52×35)


بابام گفت بیگ لایــــــک. 
laugh2.gif (19×20)


مهستی گفت با اجازه کپـــی
laugh2.gif (19×20)

از دســت ایــن خانــواده مــن سـرمو کــجا بـــکوبم ای خــِدا!babysmiley1f.gif (35×29)
   
ħαšтł_яαšтαđ ×کـامـنـت()