تبلیغات
^_^تـعـطیــلات رویــایــی^_^ - پروفایـــل مـــن

^_^تـعـطیــلات رویــایــی^_^

سخـت این است که دشمن سر دارت بزند سخت این است که معشوقه کنارت بزند


HOME MAIL TELL ROZA
اِسمـ:هـسـتی....تربچه..خلوچل...انشرلی....مو قشنگ...شـیـطـونـکـ


رَنگِـ مو:خُـرمـائـی..طلایی..:|


چِشمـ:قعوه ای سوختنی *.*


رَنگِـ مورِدِ عَلآقعـ:قِرمز_مِشكی _صِفید :| عابی


مآهِـ تَوَلُد:اسـعـفـند


سِنـ:۱۳


آخلآقـ:بستگیع ب طرف داره خو


کآری کِ هیچ وَقت اَزَش خَستِع نِمشی : رقص رقص شیطونی *.* حـــرفـیدنـع:||


سیگآر:نَع :| 

کُتکـ کآریـ بآ دُخمَلـ: تا دلت بخاد

کُتکـ کآریـ بآ پِسَر: نـچ


رِفیقِـ فآبـ: فـراوونـ:|


خوبیـ كَردی : زیـعـاد:| 


بَدیـ کَردیـ:اینَم زیعـاد :| 


تیکِهـ کَلآمـ: ناموسی؟...فدا مدا....اناناس...بستگی ب طرفمم دارع هاع

تیمِـ مورِدِعِـ علآقِعـ: _پِرِسپُلیس:|


دوسـ پسر:نـچ


مآشینـِ مورِدِ علآقِعـ:بوگاتی...فراری..دنا


عآهَنگـ: لآکـچـریـ _ ..........

اَگه‍ دوبارِعـ بِه‍ دنیآ بیاَیـ دوس دآریـ اِسمِتـ چیـ بآشِهـ؟ همین اوکـیـع :| 


عَـ کیـ مُتِنَفِریـ:اَع اونـآیی کـع مـیـگن درس نـخـونـدم ولـی خـونـدهـ :| 


دوسـ دآریـ زِندِگیتـ بِره‍ِ عَقب یآ جِلو:جلو...*.*


عِشقِـ اَوَلِتـ چیـ شُد:نیـسـتـ :)


عِشقِـ دُوِمِتـ چیـ شُد: نیسـتـ :)


تآ حآلآ کِسیو بوسیدیـ : نـَع*.*


 /> اَهلـ دودُدَم:نـچ


چَنـ سآلِگیـ عآشِقـ شُدیـ?قرارع بشم؟


شآخِـ مورِدِ عَلآقَتـ:کسی واس ما شاخ نمیشع
بِهـ کیـ بیشتَرینـ عَلآقَهـ رو دآریـ:مـامـان...بـابـا...مـهـسـتی...الیـنـا...هـلـن

مآهِـ تَوَلُدِشـ: اووو دونه دونه بگم؟؟بیخی


شَخصیَتـ کاَرتونیـ مورِدِ عَلآقتـ:پـآتـریـکـ ^.^


فیلمـ مورِدِ عَلآقتـ:نیدونم هرچی باحال باشع


حِیوونِهــ مورِدِ عَلآقتـ:عصـبـ :|تـولـع سـگـ:|


خوآنندِهـ مورِدِ علاقه:همه چی گوش میدم ناموساً


سآزِ مورِدِ عَلآقتـ:گیتآر:)